Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Politica de confidențialitate

Politica de confidenţialitate

Primăria orașului Balș, cu sediul în Balș, strada  Nicolae Bălcescu, nr.14,  județul Olt, colectează și prelucrează prin intermediul serviciilor/compartimentelor/birourilor sale, datele dumneavoastră cu caracter personal: nume, prenume, numele si prenumele părinților, sex, data şi locul naşterii, adresă (domiciliu/reşedinţă), telefon, profesie, studii, loc de muncă, datele din actele de stare civilă, codul numeric personal, seria și numărul din actul de identitate, imagine digitală, detalii cu privire la bunurile deținute, prin mijloace automatizate/manual.

Scopul – datele personale ale dumneavoastră sunt prelucrate de catre instituția noastră în următoarele scopuri: registratură, repartizare spații locative, activități comerciale, registru agricol, urbanism, autorizații in construcții, protecție și asistență socială, achiziții publice, efectuarea de analize statistice, raportări interne sau catre alte autorităţilor publice centrale/locale, solutionarea potentialelor litigii, solutionarea reclamatiilor/petițiilor/sesizărilor si a solicitarilor din partea cetățenilor/petenților, comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate, arhivarii, asigurării securității persoanelor și bunurilor prin sisteme de supraveghere video.

Temeiul legal al prelucrării – conform  Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

DURATA DE STOCARE A DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiți la Registratura Primăriei sau îl puteți descărca de pe site-ul instituței www.primariabals.eu – secțiunea Politica de confidențialitate. Cererea se poate depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei orașului Balș, poate fi transmisă la adresa de e-mail  dpo@primariabals.eu sau poate fi trimisă prin poștă la sediul instituției, orașul Balș, strada Nicolae Bălcescu, nr. 14 , județul Olt, cod poștal 235100.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Primăria orașului Balș vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi și pe site-ul instituţiei, www.primariabals.eu – secțiunea Politica de confidențialitate.

Formulare: