Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Atributii consiliu

SECTIUNEA a 2-a din Legea 215 din 23.04.2001 – a administratiei publice locale

Art. 38. – (1) Consiliul local are initiativã si hotãrãste, în conditiile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor autoritãti publice, locale sau centrale.
(2) Consiliul local are urmãtoarele atributii principale:
a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupã caz; stabileste, în limitele normelor legale, numãrul de personal din aparatul propriu;
b) aprobã statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
c) avizeazã sau aprobã, dupã caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-socialã, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteanã, regionalã, zonalã si de cooperare transfrontalierã, în conditiile legii;
d) aprobã bugetul local, împrumuturile, virãrile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobã contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, în conditiile legii;
e) aprobã, la propunerea primarului, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numãrul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;
f) administreazã domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului;
g) hotãrãste darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publicã a comunei sau orasului, dupã caz, precum si a serviciilor publice de interes local, în conditiile legii;
h) hotãrãste vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privatã a comunei sau orasului, dupã caz, în conditiile legii;
i) înfiinteazã institutii publice, societãti comerciale si servicii publice de interes local; urmãreste, controleazã si analizeazã activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si elibereazã din functie, în conditiile legii, conducãtorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplicã sanctiuni disciplinare, în conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
j) hotãrãste asupra înfiintãrii si reorganizãrii regiilor autonome de interes local; exercitã, în numele unitãtii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la societãtile comerciale pe care le-a înfiintat; hotãrãste asupra privatizãrii acestor societãti comerciale; numeste si elibereazã din functie, în conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
k) analizeazã si aprobã, în conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitãtilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare în vederea realizãrii acestora; aprobã alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de apãrare împotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;
l) stabileste mãsurile necesare pentru construirea, întretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a întregii infrastructuri apartinând cãilor de comunicatii de interes local;
m) aprobã, în limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrãrile de investitii de interes local si asigurã conditiile necesare în vederea realizãrii acestora;
n) asigurã, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sãnãtate, culturã, tineret si sport, apãrarea ordinii publice, apãrarea împotriva incendiilor si protectia civilã, de sub autoritatea sa; urmãreste si controleazã activitatea acestora;
o) hotãrãste, în localitãtile cu medici sau cu personal sanitar în numãr insuficient, acordarea de stimulente în naturã si în bani, precum si de alte facilitãti, potrivit legii, în scopul asigurãrii serviciilor medicale pentru populatie; asemenea facilitãti pot fi acordate si personalului didactic;
p) contribuie la organizarea de activitãti stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;
q) hotãrãste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeazã activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civilã, în conditiile legii, si propune mãsuri de îmbunãtãtire a activitãtii acestora;
r) actioneazã pentru protectia si refacerea mediului înconjurãtor, în scopul cresterii calitãtii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitecturã, a parcurilor si rezervatiilor naturale, în conditiile legii;
s) contribuie la realizarea mãsurilor de protectie si asistentã socialã; asigurã protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei în vigoare; aprobã criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; înfiinteazã si asigurã functionarea unor institutii de binefacere de interes local;
t) înfiinteazã si organizeazã târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigurã buna functionare a acestora;
u) atribuie sau schimbã, în conditiile legii, denumiri de strãzi, de piete si de obiective de interes public local;
v) conferã persoanelor fizice române sau strãine, cu merite deosebite, titlul de cetãtean de onoare al comunei sau al orasului;
x) hotãrãste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau strãine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantãrii si realizãrii în comun a unor actiuni, lucrãri, servicii sau proiecte de interes public local; hotãrãste înfrãtirea comunei sau orasului cu unitãti administrativ-teritoriale similare din alte tãri;
y) hotãrãste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritãti ale administratiei publice locale din tarã sau din strãinãtate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritãtilor administratiei publice locale, în vederea promovãrii unor interese comune;
z) sprijinã, în conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
w) asigurã libertatea comertului si încurajeazã libera initiativã, în conditiile legii.
(3) Consiliul local exercitã si alte atributii stabilite prin lege.

Sari la conținut